Author Archives: huuppeters

Voor André Willems, r.i.p.

MAASTRICHT SCOORT CONTINU SLECHTER DAN GEMIDDELD IN ONS LAND ALS HET GAAT OVER ARMOEDEBESTRIJDING

Armoede is van alle tijden. De humanitaire ontwikkeling van een gemeenschap is bepalend voor hoe met de medeburger die in armoede leeft, wordt omgegaan. Dat armoede een complex probleem vormt, moge duidelijk zijn. De Rekenkamer bracht een rapport uit over het armoedebeleid in onze stad. De conclusies zijn niet erg bemoedigend, namelijk:

  1. Er zijn geen of onvoldoende doelstellingen en waar ze er zijn, zijn ze onduidelijk ook ten aanzien van de doelgroep bepaling.
  2. Er is geen of weinig inzicht in de effectiviteit van de genomen maatregelen en dit terwijl het budget wel sterk is toegenomen.
  3. Er wordt bijna niets aan preventie gedaan.

(met dank aan Dirk van Beek, SUDA).

In de praktijk blijkt dat de enige initiatieven die succesvol zijn als het gaat over bestrijding van armoede, het tegengaan van apathie, de terugkeer van vreugde in het bestaan, maatschappelijk nuttig bezig en het creëren van betaald werk, initiatieven zijn die door ervaringsdeskundigen zelf zijn opgezet. Denk aan voedselbanken, kringloopwinkels, de Masters, de gouden dozen van Ed, WE, AANZET, FLOW, de Werkwinkel, het shop-in-shop concept, sociale coöperaties, etc.

Geen overheid die in staat is effectieve activiteiten te verzinnen en uit te voeren, dit doet de doelgroep zelf. Het is wél aan de overheid om dit soort initiatieven te faciliteren en af te stappen van controle en betutteling.

Willen we over 4 jaar niet opnieuw moeten constateren dat het % armen in onze stad, ondanks het pappen en nathouden van gemeentelijke maatregelen, alleen maar is toegenomen, dan moet de stad actief inzetten op de daadkracht van de doelgroep zelf. Recentelijk is er een bijeenkomst geweest waarbij een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding besloten heeft een aantal initiatieven verder uit te werken en met de gemeentelijke overheid te bespreken. Wij wensen hun veel succes.

Mik Hamers

Peer-M uit de armoede

OPENING 24 MEI • WORKSHOPS 29 MEI EN 5 JUNI
BUURTCENTRUM MARIABERG – MAASTRICHT

Programma Maastricht
– Donderdag 24 mei – 16.00 uur – Opening tentoonstelling (voor iedereen, graag aanmelden)
– Looptijd 24 mei vanaf 16.00 uur – t/m 5 juni – Tentoonstelling is altijd vrij te bezichtigen.
(U kunt ook een afspraak maken via de onderstaande e-mail)
– Dinsdag 29 mei – 10.00 – 12.00 uur – Workshop voor geïnteresseerde beroepskrachten
(graag aanmelden)
– Dinsdag 29 mei – 19.00 – 21.00 uur – Workshop geïnteresseerde bewoners/initiatiefnemers
(graag aanmelden)
– Dinsdag 5 juni – 11.00 – 13.00 uur – Bijeenkomst Lokaal vervolg: Hoe gaan we verder..
(hiervoor kunt u zich later aanmelden, vanaf 29 mei)
Aanmelden en meer informatie
Het zou voor ons fijn zijn als u zich vóór maandag 21 mei aanmeldt. Dat kan via sjoerd@peer-m.nu
(of door te bellen met Sjoerd Cratsborn: 06 34577048)
Algemene informatie vindt u ook op www.socialecooperatie.nl
Voor vragen kunt u bellen met:
• Jack van Gelooven – namens buurtnetwerk Tip Top Mariaberg: 06 54684257
• Sjoerd Cratsborn – namens Sociale Alliantie: 06 34577048
Locatie tentoonstelling en Workshops:
Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, Maastricht
De bovenstaande activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door: de Sociale Alliantie, Tip Top Mariaberg, AANzet,
Gemeente Maastricht, Trajekt en het Huis voor de Zorg.

Zie PDF:

 

Peer-M-uit de armoede Maastricht – Mariaberg

 

 

 

 

 

 

 

SUDA opheffen ?

SUDA OPHEFFEN?
In de statuten van SUDA staat als doelstelling:

  1. De kwaliteit van het leven van mensen die in armoede verkeren of daarin dreigen te komen en mensen met een uitkering lokaal, nationaal en internationaal en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren;
  2. het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Gisteren is het bestuur van SUDA bijeen geweest om te besluiten SUDA wegens gebrek aan een verdere rol in dit proces op te heffen. Het besluit is met twee tegen een stem, positief genomen. Dat wil in concreto zeggen dat SUDA per 1 augustus 2018 ophoudt te bestaan behalve als er voor die datum voldoende mensen gevonden zijn die de stichting met bovengenoemde doelstelling willen voortzetten.

We roepen geïnteresseerden op zich zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 1 augustus 2018 te melden bij Estelle Eestermans, mail estaxe@zonnet.nl.

Ikzelf had al besloten het voorzitter- en lidmaatschap van SUDA per genoemde datum te beëindigen.
Mik Hamers

 

Kapitaal en Arbeid

Kapitaal en Arbeid

Wie voor zijn inkomen afhankelijk is van arbeid ging er de afgelopen 25 jaar nauwelijks op vooruit, terwijl kapitaalbezitters het geld binnen zien stromen. De cao-lonen stijgen, gecorrigeerd voor inflatie, al sinds de jaren tachtig niet meer. En tussen 2010 en 2014 daalden ze zelfs. Wie inkomen verdient met arbeid is meer belasting gaan betalen, wie inkomen verdient met kapitaal minder. Gebrek aan loonstijging zorgt ook voor gebrek aan koopkracht, dus minder klandizie. Bedrijven gaan dan minder investeren, want investeringen in meer productie hebben weinig zin als er geen afzet is. Door die lage investeringen blijft er weer een groter deel van de winst over voor aandeelhouders, hun taartpunt neemt nog verder toe.

ing bijvoorbeeld keerde haar aandeelhouders zowel in 2015 als in 2016 2,5 miljard euro dividend uit. Aandeelhouders van aex-bedrijven maakten vorig jaar een gemiddeld rendement van 16,5 procent. Mede dankzij de immense waardestijging van aandelen nam het vermogen van de vijfhonderd rijkste mensen ter wereld volgens onderzoek van Bloomberg vorig jaar met 1000 miljard dollar toe, een stijging van 23 procent.

Lasten op arbeid versus lasten op kapitaal

De belastingen en premies in Nederland drukken steeds meer op arbeid, en minder op winst en vermogen. De overheid, de publieke sector en de sociale zekerheid worden voor het overgrote deel gefinancierd uit arbeidsinkomens. In de Miljoenennota 2018 wordt uitgegaan van de volgende bedragen.

Lasten op inkomen uit arbeid:

loon- en inkomstenbelasting (exclusief box 3, want dat is vermogen): 51 miljard
premies werknemers-verzekeringen: 65,1 miljard
premies volksverzekeringen: 47,1 miljard
totaal: 163,2 miljard

Lasten op inkomsten uit kapitaal:

vennootschapsbelasting: 21,8 miljard
belasting op vermogen (box 3, schatting): 4,4 miljard
dividendbelasting: 1,4 miljard (NB: in de Miljoenennota staat 3,2 miljard, maar die wordt grotendeels verrekend met de inkomstenbelasting en dus in feite kwijtgescholden)
schenk- en erfbelasting: 1,9 miljard
bankbelasting: 0,5 miljard
totaal: 30 miljard

In totaal komt er dit jaar 284 miljard aan belastingen en premies binnen. Hiervan is ruim 90 miljard niet zo makkelijk onder te verdelen tussen kapitaal en arbeid, namelijk omzetbelasting (52,8) en accijnzen (11,9), en wat klein grut, zoals auto- en milieubelastingen.

Deze verhouding tussen lasten op arbeid en lasten op kapitaal is niet altijd zo geweest. Zo kwam er in 1998 44 miljard gulden loon- en inkomstenbelasting binnen, en 42 miljard gulden aan vennootschaps-, dividend-, vermogens- en erfbelasting. Die verhouding is nu (zie boven) 51 miljard euro versus 21,8 miljard euro.

 

kapitaal en arbeid_groene_31_01_2018_mirjam_de_rijk_

Landelijke Sociale Cooperaties dag

Dag allemaal,
Graag informeren we jullie over de aankomende bijeenkomst op 29 september over Sociale Coöperaties. We hopen natuurlijk dat we elkaar daar allemaal weer zullen zien!
Manifestatie Sociale Coöperaties
Sociale coöperaties zijn de ‘manifestatie’  van een nieuwe beweging: in plaats van het nauwe begrip van het ‘bestrijden van armoede’ gaan deze basisinitiatieven eigenlijk over het waarborgen van bestaanszekerheid. Deze beweging (van het bestrijden van armoede naar het waarborgen van bestaanszekerheid) willen we op 29 september lanceren en daarna op de (gemeentelijke) agenda proberen te krijgen. We hopen daarom dat initiatieven samen met sleutelpersonen uit hun gemeente aan de bijeenkomst zullen deelnemen. Dus nodig mensen van de gemeente uit om met je mee te gaan.
Estafette
Naast een interactief programma en een forum (marktplaats van initiatieven) openen we een tentoonstelling en presenteren we een (werk)boek. En via een estafette nodigen we gemeenten uit om deze tentoonstelling daarna voor ca. twee weken ‘in huis te halen’. Dit estafettestokje wordt op 29 september overhandigd en gemeenten kunnen zich ter plaatse melden om het stokje over te nemen.

Armoede is zorgwekkend en onacceptabel

Armoede is zorgwekkend en onacceptabel.

Een vijftal jaren ontstond SUDA. Een groep burgers, ervaringsdeskundigen op het terrein van armoede. De gemeente en de provincie vonden het nodig ervaringsdeskundigen te betrekken bij het armoedebeleid. Dat is deels gelukt en grotendeels niet.

De gemeente heeft uiteindelijk een eigen weg gekozen en nauwelijks gebruik gemaakt van SUDA. Ze hebben meer ingezet op het bestaande netwerk -deels gerund door professionals, deels gevormd door vrijwilligersorganisaties. Met name Samen uit de Min is betrokken. Zij hielden en houden zich vooral bezig met projecten zoals preventie van schuldenproblematieken, papierwerk voor mensen in de schulden, budgetteren en dergelijke. De inbreng van SUDA wat betreft de structurele oorzaken en oplossingen is genegeerd. En wordt nog steeds genegeerd. Behalve de insteek basisinkomen en experimenteer ruimte in de participatiewet.

Deze keuze zie je ook bij het nieuwe initiatief the Quiet Community. Ik verwonder mij over deze groep bevoorrechte medeburgers die zich druk maken over de armoede van anderen. Ze willen deze medeburgers in beweging krijgen zonder daarbij de structurele oorzaken van armoede ook maar te benoemen. Waarom doen ze dat ? Wellicht omdat ze zelf bevoorrecht zijn, een sociaal hart hebben en betrokkenheid voelen bij de Maastrichtse armen.

Armoede bestaat al sinds het systeem individuele verrijking heeft mogelijk gemaakt door geld als machtsfactor in te zetten. Waarom praten deze medeburgers niet over de funeste werking van de vrije markt. De economische orde die rente op rente stapelt en slechts gebaseerd is op meer, meer en nog meer consumptie. Niet de behoeften staan centraal maar de uitbuiting van mens en aarde. De verdeling die daardoor ontstaan is en verder toeneemt, betekent dat arm steeds armer wordt en rijk steeds rijker. Daarbij hoort ook de beschikking of tenminste invloed op de instituties die de macht uitoefenen en het reserveleger van arbeidskrachten in stand houden.

Al jarenlang zeggen ervaringsdeskundigen dat het inkomen volstrekt onvoldoende is om van rond te komen. Zeker als alle lasten stijgen en onbetaalbaar worden. Waarom medeburgers praten we niet over de invoering van een basisinkomen en proberen de mensen daarvoor in beweging te krijgen ? Waarom zijn we vies van het realiseren van normaal betaalde banen in het sociale domein ? Als evenwaardige sector naast de harde commerciële markt economie ? Waarom schaffen we de sollicitatieplicht niet af en schaffen de regels af die van de burgers die er gebruik van maken per definitie profiteurs maken ? We moeten de idee verlaten dat – als je door de staat geholpen wordt – dat je per definitie verplicht bent een tegenprestatie te leveren ? Burgers worden zo geknecht en als minderwaardig beschouwd. Waarom medeburgers hebben we het hier niet over ? De arbeidsmarkt zal nooit leiden tot volledige werkgelegenheid. Het is daarom zaak om talenten van mensen in te zetten in betaalde banen in de collectieve sector. Waarom medeburgers zetten we onze energie niet in om druk op de overheid uit te oefenen om meer te experimenteren met andere vormen van inzet voor medeburgers die aan de kant staan ? Waarom ondersteunen we niet juist die initiatieven die een andere samenleving in hun eigen initiatieven proberen in hun sociale coöperaties vorm te geven. Waarom ontwikkelen we geen lokale munt die een alternatief economisch stelsel in zich hebben gebaseerd op het waarderen van elkaars talenten ? Als we slechts bezig zijn met de gevolgen en niet de oorzaken zijn we dan niet bezig met het bestendigen van het systeem dat armoede veroorzaakt ? Beste medeburgers, kunnen jullie niet je talenten, invloed en energie inzetten om juist die beweging te ondersteunen naar duurzame oplossingen ? Als je armoede wilt aanpakken vergt dit een scherpe analyse en bereidheid om uit te spreken hoe verhoudingen in elkaar zitten. Dat kan en zal ten koste gaan van bestaande machtsverhoudingen. Dat vraagt durf. Maar ook een keuze. Wonen is onbetaalbaar geworden, zorgkosten eveneens. Elke individuele burger die in de problemen zit heeft structureel te maken met deze onbetaalbaarheid en onvoldoende geld dat overblijft om van te leven. Dat was gisteren zo, vandaag en morgen. Dus structureel meer inkomen en structureel mindere kosten zodat het maandelijks te besteden bedrag een normale omvang heeft. Daar zullen we de overheid en de wooncorporaties en de gemeente voortdurend op moeten aanspreken. En druk organiseren om het anders te gaan doen.

En deze keuze maken jullie niet.

Als we 4 % van de ambtenaren die bezig zijn met controle van de burger handhaven en de overige 96% inzetten als ondernemende opbouwwerkers in de sociale cooperatie vormen die er zijn hebben we een wereld gewonnen. En zetten we stappen vooruit. Dat geldt ook voor de inzet van overheidsgeld voor welzijnswerk. Gericht inzetten voor het verzelfstandigen van deze sociale burgerinitiatieven.

Empowerment aan de basis. Burgers die zelf vorm geven aan hun gemeenschap en het politiek maatschappelijke klimaat van onderop veranderen. Het verbinden van initiatieven zonder visie is slechts windowdressing. Het klink vernieuwend maar is het niet. Alle verbanden tussen gezondheid, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en armoede kunnen individuele groei sterker maken. Maar zonder verbinding met structurele oplossingen blijft het een herhaling van zetten. De oude charitas in nieuwe jassen. Het is verhullend en systeembevestigend. Er worden mode woorden gebruikt die -in – zijn zoals, verbinden, participeren, burgers aanzet en zelfs innoveren en omdenken. Woorden zonder betekenis als je deze gebruikt zonder onderliggende visie en analyse.

Als we miljarden vrij kunnen maken voor majeure projecten dan steekt de 8 miljoen voor armoedebeleid daar schril tegen af. Ook hierin moeten we leren om te denken. Structureel.

Alle beleids diensten en uitvoerings diensten van de gemeente inzetten om armoede uit Maastricht te laten verdwijnen. Dat is vernieuwend. Elke vergadering begint van de stand van zaken in ieders dossier als het gaat om armoede.

Veel van de armoede groepen die burgers ondersteunen missen een heldere visie op de oorzaken van armoede. Ze hebben gemeen dat ze werken uit sociale bewogenheid en betrokkenheid. Vaak hulp,die nodig is om weg te komen uit de schulden. En elk geval een steun in de rug. Deels onder regie van de gemeente en gesteund vanuit het armoede beleid. Het is goed dat er naar samenwerking en samenhang gezocht wordt. Het gemeenschappelijke is dat iedereen de ervaring opdoet van niet werkende systemen. En de structurele tekortkomingen. Het zijn druppels op een gloeiende plaat. De samenhang die er zou moeten komen is aansluiting bij sociale wijk initiatieven en de verbinding met andere op duurzaamheid gebaseerde initiatieven. Initiatieven die tot doel hebben talenten in de gemeenschap ook in te zetten voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Ik verwacht van de komende liberaal conservatieve regering niets op dit terrein. En ook dat het vertrouwen in de politiek verder zal afnemen. Dat legt nog meer verantwoordelijkheid bij de bewegingen van burgers die van onderop – zonder staatssteun- hun keuze samenleving vorm geven.

En het vraagt om verbinding en solidariteit met elkaar. De plaatselijke politiek zal wel wijzen op de grenzen die de landelijke politiek stelt. Daarbij hoop ik juist dat het begrip kantelen, innoveren, grenzen over een lokale invulling krijgt. Het gemeentelijk beleid ten spijt laat zien dat er meer mensen in de problemen zijn gekomen en niet minder. Ook de voedselbanken zijn gegroeid. Nieuwe groepen zijn terecht gekomen in de armoede. Daarom is armoede zorgwekkend en onacceptabel.

Huup Peters, lid SUDA

Samenwerking met Landelijke Sociale Alliantie

Collectieve Redzaamheid

http://www.socialecooperatie.nl

PROJECT COLLECTIEVE REDZAAMHEID

Folder binnenzijde

Folder buitenzijde

Vandaag (21-07-2017)kennis gemaakt met RAF Janssen en Nicole Esteje.

Zij vertegenwoordigen de landelijke sociale alliantie en het project collectieve redzaamheid. Niet zelf redzaamheid maar collectie redzaamheid.  Een zeer vruchtbare bijeenkomst waarin sociale cooperatie initiatieven elkaar ontmoet hebben en elkaar gaan versterken en ondersteunen. De beweging van onderop die elkaar versterkt en bouwt aan die andere samenleving die we willen. Wij zijn de verandering. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop groeiend op basis van de inbreng van burgers en hun ervaringsdeskundigheid. We gaan werken aan onze eigen grondwet en grondrechten. Toekomst gericht gebaseerd op menselijke, sociale waardigheid. In de voorbereiding van 4 november is het idee ontwikkeld om enerzijds bijvoorbeeld 100 ervaringsdeskundigen, burgers, vertegenwoordigers van sociale cooperatieve projecten bij elkaar te zetten en in een andere ruimte professionals, beleidsmakers, politici. In de bijeenkomst van ervaringsdeskundigen, bouwers van hun eigen sociaal initiatief voor een betere lokale samenleving, worden stellingen besproken of grondrechten benoemd waarover gestemd gaat worden ( meerkeuze vragen) . De collectieve antwoorden verschijnen in de zaal van de niet ervaringsdeskundigen. Kunnen ze praten over wat ervaringsdeskundigen hebben gestemd. De uitkomsten voor de sociale cooperaties zijn gericht op het door ontwikkelen van hun eigen initiatieven. Daarbij kan de andere kamer aanhaken door sociaal aandeelhouder te worden. We willen ons niet afhankelijk opstellen van de macht omdat we geloven in waar we mee bezig zijn en waar we naar toe willen. Door samen te werken en  ons met elkaar te verbinden. Dit idee over opzet wordt volgende week ingebracht in het vervolg overleg voor 4 november. Nicole zal ons binnenkort verbinden met een lokaal initiatief uit Tilburg als voorbeeld hoe zij hun grondrechten gekoppeld hebben aan hun sociaal initiatief.

Verder hebben we afgesproken deze kennismaking te zien als een begin van samenwerking en verbinding met de Sociale Alliantie en het project Collectieve Redzaamheid.

Groet namens de aanwezigen vanmiddag van SUDA, FLOW, Kantelpub, lokale munt initiatief en Samen Onbeperkt. Huup Peters

Flow

FLOW daagt u uit!

Wat wij vragen is om een huishoudboekje bij te houden van uw inkomsten en uitgaven. (doen wij ook overigens) en om een (b)logboek bij te houden. 1 maand. Wij willen heel graag weten wat deze maand met u gedaan heeft. Ook willen we graag uw ervaringen horen met sollicitaties.
Flow is een burgerinitiatief van werkzoekenden uit Maastricht en omgeving van 45 jaar en ouder. We staan actief in het leven en willen onze ervaring met elkaar delen! Door elkaar te inspireren en te motiveren wordt de eigen kracht ontwikkeld en versterken de deelnemers elkaar.
FLOW is een burgerinitiatief van actieve, werkzoekende 45plussers die zich nuttig voelen en zich graag nuttig willen maken in werk. Dit mag liefst betaald, maar ook onbetaald zijn. Wij willen  graag uw klankbord zijn, want wij zijn van mening dat wij een waardevolle stem zijn in uw beleidsvorming op deze punten. Met 4000 huishoudens leveren wij waardevolle stemmen op 21 maart 2018 voor onze gemeenteraad. Je kunt ook met ons contact opnemen als je andere vragen hebt of gewoon iets kwijt wilt.
Stuur je reactie naar: jeroen.busselman@maastricht.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beste vrienden,

we hebben 2 bijeenkomsten afgesproken om met elkaar te bespreken hoe we voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 armoede fundamenteel op de agenda krijgen. 2 juni en 23 juni.

Tijdens de bijeenkomst van 2 juni hebben we afgesproken dat we onze agenda en activiteit afstemmen op de agenda en de geplande bijeenkomsten van de FLOW groep. Zij zijn al langer bezig om een aantal concrete verbeteringen te realiseren met verschillende partijen. 

We willen voorkomen dat verschillende partijen met gelijksoortige agenda’s  de politiek benaderen. Door ons aan elkaar te verbinden kan de boodschap sterker gebracht worden.

 Met vriendelijke groet,

 Samen Uit De Armoede,

 getekend, Huup Peters

23 juni in het FNV lokaal/Akerstraat om 14.00 uur