BIJSTAND

Misbruik Bijstand Maastricht

Waarom een artikel over misbruik Bijstand ?

De reden dat wij proberen zoveel mogelijk accurate gegevens te hebben heeft te maken met uitspraken die politici, beleidsmakers en burgers doen als het gaat om misbruik van sociale voorzieningen. Heel vaak wordt daarmee een hele groep weggezet als profiteurs en niet willers. Of anders gezegd een hele groep bijstandsontvangers wordt vaak ten onrechte gecriminaliseerd. En in die discussies, als ze ook met ons gevoerd worden, willen wij beschikken over feitelijke gegevens. Er zijn op dit moment nog meer mensen in de bijstand dan eind jaren negentig. De granieten onderlaag bestond toen en nu nog steeds.

Vaak hebben wij het idee dat het misbruik argument ook gebruik wordt voor het realiseren van eigen (politieke) doelstellingen. Zoals een verdere afbraak van sociale voorzieningen en het idee wie wil werken kan werk vinden en een nog scherpere fraudewetgeving. Zolang de meerderheid gelooft dat wat opinie beïnvloeders zeggen ook waar is kan er geen werkelijk realistisch beeld ontstaan wat oorzaken zijn en gevolg. Hetgeen niet wil zeggen dat het stelen van gemeenschapsgeld niet bestreden moet worden. Vaak liggen er maatschappelijke oorzaken aan ten grondslag. Als we de percentages bekijken gaat het om gemiddeld de afgelopen 6 jaar tussen 2,6% en 7,3 %van de totale groep. De overgrote meerderheid tussen 97,4 % en 92,7% houdt zich gewoon aan de regels.

Zie hieronder de cijfers. Deze zijn tot stand door raadpleging cijfers van het CBS en de gemeentelijke sociale dienst van Maastricht.

 

Bijstandsfraude totaal aantal klanten per klant

gemiddeld

Totaal ontvangers

(gemiddeld)

% fraude  
2009 € 742.636,8 176 4219,527 3617 4,8  
             
2010 € 890.699,10 177 5032,198 3881 4,5  
             
2011 € 535.367,90 117 4575,794 3861 3  
             
2012 € 563.459,1 101 5578,803 3861 2,6  
             
2013  € 959,381,45  152  6311,22 3770(..)  4  
             
2014  € 743.207,79 275  2702,52 3770(..)  7,3  

 

Toelichting bij deze tabel.

Afgezien van een aantal uitkeringsgerechtigden dat al lang een uitkering heeft (de harde kern)wisselt een deel van het bestand periodiek. Daardoor kan het in een jaar gaan om meer cliënten dan het bestand weergeeft. Dit stelt het beeld bij dat een relatief hoog percentage zou frauderen. De nieuwe frauderende klanten vullen het bestand aan fraude-debiteuren aan maar daar vallen er jaarlijks ook weer van af omdat de vordering is afgelost of omdat deze na jaren oninbaar is gebleken. De sociale dienst Maastricht wil in het nieuwe handhavingsbeleid nog meer gaan inzetten op voorkoming door extra voorlichting en op vroeg signalering (vooral alert zijn aan de poort).

Onwetendheid en complexiteit

Sociale diensten stellen in de praktijk vast dat veruit de meeste fraude het gevolg is van onwetendheid en de complexiteit van de regelingen. Hierdoor leveren mensen vaak geen, onvolledige of de verkeerde gegevens aan. Door vanaf het begin duidelijker te maken wat er van uitkeringsgerechtigden wordt verwacht, proberen gemeenten problemen bij de bron aan te pakken.

Ruimte voor maatwerk

Fraude mag niet lonen. Gemeenten steunen een stevige aanpak, maar willen ook ruimte houden voor maatwerk, re-integratie, schuldhulpverlening, preventie en activering. Gemeenten willen bij de strengere aanpak van fraude de noodzakelijke ruimte en de beleidsvrijheid die nodig is voor een brede aanpak. Dat sluit ook beter aan bij de ontwikkeling van de drie decentralisaties waarbij juist het maatwerk door de gemeente centraal staat.

Proportionaliteit

Diverse gemeenten lopen tegen het niet werkbare verplichte boetebeleid aan. Het opleggen van een boete is verplicht, ook als er geen uitkering meer verstrekt wordt. Gemeenten lopen aan tegen de proportionaliteit van de hoogte van de boete in relatie tot de zwaarte van het vergrijp aan. De gevolgen van relatief kleine overtredingen zijn vaak buitenproportioneel.

1. Fraudewet en re-integratie

Een harde aanpak en (hoge) boetes zorgen ervoor dat belanghebbenden sneller in de financiële problemen komen. Terwijl gebleken is dat (grote) schulden en een harde aanpak een negatieve invloed hebben op de re-integratie: problematische schulden leiden vaker tot herhaling van fraude en een harde aanpak leidt vaak tot een lagere motivatie voor het zoeken naar werk. Voorbeeld.

Een ex-cliënt van de gemeente had een baan gevonden en moest ineens fors meer gaan aflossen. Dit betekende voor hem dat hij er heel wat jaren financieel vrijwel niet op vooruit zou gaan. Werken was dus niet lonend. De prikkel van extra inkomsten ontbreekt omdat de terugbetaling van de boete soms verspreid is over een lange periode. Kortom, de (hoge) boete in combinatie met de terug te vorderen uitkering heeft nadelig effect op de bereidheid en de energie die de cliënt wil stoppen in de zoektocht naar werk. Hij maakt zich zorgen om de hoge schulden en weet dat het grootste gedeelte van een toekomstig salaris opgaat aan het aflossen van de schuld.

2. Fraudewet en beschermingsbewind

Gemeenten ervaren geregeld problemen met cliënten die onder beschermingsbewind staan. Bewindvoerders kunnen de oorzaak zijn van het schenden van de inlichtingenplicht. Juridisch blijft de klant verantwoordelijk en zal hij de bewindvoerder moeten aanspreken. Hoewel bewindvoerders expliciet zijn geïnformeerd over het tijdig verstrekken van inlichtingen in relatie tot de Fraudewet, blijken er in de praktijk toch vervelende situaties te ontstaan.

Participatiewet

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder 1 regeling. Nu is dat nog verspreid  over 3 regelingen: de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in werking. Wat zijn belangrijke aanscherpingen.

 • Door de kostendelersnorm hierdoor zal de bijstandsnorm per persoon lager zijn naarmate meer meerderjarige personen in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen delen. Deze kostendelersnorm gaat, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. De invoering betekent dat honderdduizend uitkeringsgerechtigden er honderden euro’s op achteruit zullen gaan. Zo zullen bijvoorbeeld inwonende kinderen die voor hun ouders zorgen straks financieel gestraft worden voor die hulp. De kostendelersnorm in de AOW is uitgesteld tot 1 juli 2016. De komende tijd wordt benut om samen met onder andere gemeenten, Mezzo (Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) en het Sociaal Cultureel Planbureau te bezien hoe arrangementen rond mantelzorg verdere ondersteuning behoeven en om te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg. De resultaten van dit onderzoek zullen aan beide Kamers worden voorgelegd.
 • Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet aantonen dat hij in de voorafgaande vier weken er alles aan heeft gedaan om werk te vinden geldt voor jongeren tot 27 jaar. De zoektermijn voor alle bijstandsontvangers is ingetrokken na onderhandelingen met een aantal fracties. Wanneer deze zoektocht onvoldoende wordt aangetoond wordt het recht op een uitkering verloren. Er gelden wel uniforme re-integratieverplichtingen waarop bij schending 100% verlaging volgt (art.18 vierde lid PW)
 • Verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten. De gemeenteraad wordt verplicht om bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot de plicht tot tegenprestatie. Dit is in strijd met het verbod op dwangarbeid (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens -EVRM, dat NL mede-ondertekend heeft)
 • Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt of slordig gekleed is, krijgt maximaal drie maanden geen uitkering meer.
 • Wanneer een belanghebbende zich misdraagt tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden stopzetten.
 • Op het naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen aan de informatieplicht staat te beoordelen door gemeenten maximaal drie maanden inhouding van de uitkering.
 • Wanneer bij iemand die recht heeft op bijstand sprake is van een heel beperkte taalbeheersing die een uitstroom uit de bijstand naar werk vrijwel onmogelijk maakt, zal de gemeente deze persoon verplichten zich het Nederlands binnen een redelijke termijn machtig te maken. Het gaat dan om een taalniveau dat aansluit bij de eisen die nu gelden op grond van de Wet inburgering. Net als bij andere verplichtingen die de gemeenten in de bijstand aan iemand kunnen opleggen, kan het niet nakomen daarvan gevolgen hebben voor de uitkering. Als iemand aantoonbaar en verwijtbaar geen inspanningen levert om het gewenste taalniveau te bereiken, volgt net als bij andere verplichtingen in de bijstand een verlaging van de uitkering of uiteindelijk zelfs het stopzetten daarvan. Uiteraard houdt de gemeente hierbij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de bijstandsgerechtigde.

 • Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag op verzoek van de aanvrager. ( in beginsle: schriftelijk). De gemeente moet in de verordening regels opnemen. De inkomensgrens mag hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.

 • De ww periode wordt teruggebracht naar 24 maanden.

 • Tijdelijke contracten (flexwerkers) moeten na twee jaar worden omgezet in vaste contracten.

 • Ontslag om economische reden en langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV en om andere redenen via de kantonrechter. Ontslagvergoeding (transitievergoeding) wordt beperkt.

Amsterdam

In het nieuwe college akkoord in Amsterdam wordt dwangarbeid, het werken met behoud van uitkering in participatieplaatsen afgeschaft. In het akkoord staat letterlijk: ‘We stoppen met onbetaald werk’. Werklozen kunnen voortaan kiezen uit scholing, zelfgekozen vrijwilligerswerk of nieuwe ‘perspectiefbanen’ waarbij het minimumloon of een cao loon wordt betaald. Deze ‘perspectiefbanen’ kunnen worden ingezet bij scholen, sportverenigingen, culturele instellingen. De enige plicht die uitkeringsontvangers in de toekomst nog zal worden opgelegd is de sollicitatieplicht die ook al in de oude bijstandswet bestond.

Hilversum

De gemeente Hilversum schaft de vier weken wachttijd voor het in behandeling nemen van een bijstandsuitkering vrijwel geheel af. Per 1 augustus 2014 geldt de vier weken alleen nog voor aanvragers tot 27 jaar.

Schuldhulpverlening

Onderzoek Den Haag. Goede Gieren.

Het is daarom beter om een alternatief te ontwikkelen, waarin de voordelen van budgetbeheer (verzekerde betaling vaste lasten, geen waterbedeffect, overzicht van financiën) worden gecombineerd met meer eigen regie. Mensen hebben dan twee rekeningen. Eén waar alle inkomsten op binnenkomen en alle vaste lasten worden betaald en een leefgeld-rekening. Met behulp van een adviseur wordt een budgetplan gemaakt. Zo wordt bepaald hoeveel geld er over blijft om over te maken naar de leefgeld-rekening. Beide rekeningen kennen geen roodstand en alleen de leefgeld-rekening heeft een betaalpas. De bewoner kan er ook voor kiezen dat de adviseur automatisch een seintje krijgt als het budgetplan niet wordt nageleefd. Zo kan onmiddellijk gekeken worden wat de oorzaak is van het niet nakomen van het budgetplan (bijvoorbeeld lagere inkomsten of stijging vaste lasten) en wat daaraan kan worden gedaan. Dit is een vorm van verzekerde betaling van vaste lasten die mensen zichzelf opleggen en waarin ze alleen ondersteund worden door een financieel adviseur en een slimmere ordening van de financiën. Wij noemen het daarom een systeem van Zelfverzekerde Financiën. Dit systeem van Zelfverzekerde Financiën biedt de grootste kans op radicale schuldpreventie.

Uit de Haagse minima effect rapportage blijkt dat sommige gezinnen niet voldoende geld hebben voor de normuitgaven van het NIBUD. Ze komen elke maand geld tekort. Het vergroten van financiële vaardigheden is dan simpelweg niet genoeg. Radicale schuldpreventie moet daarom nog drie andere elementen hebben:

1. Een systeem van voegsignalering met incassobureaus, 2. Een armoedebeleid dat gericht is op het vergroten van de koopkracht zonder dat het inkomen stijgt. Door budgetscans te financieren en budgetplannen te maken. En door te kijken hoe mensen met elkaar geld kunnen besparen, zodat ze met elkaar meer te makken hebben. 3. En het stimuleren van een systeem van spaarkringen zodat mensen met elkaar hun financiële veerkracht versterken

Hele rapport Goede Gieren:

f7ba3d_81fc89066f294521bdb0ed850e37edd1

Over dwangarbeid en misbruik van de participatiewet door de overheid:

http://bijstandsbond.blogspot.nl/2013/03/zaak-over-verboden-verplichte-arbeid-of.html

Er is blijkbaar al iemand die dit soort misstanden heeft doorgeklaagd tot het EU mensengerechtshof, maar dat heeft zijn aanklacht wegens te weinig financieel belang niet ontvankelijk verklaard.

Het lijkt dus beter om een groepsaanklacht ( in het Amerikaans Classact) in te dienen, dan weet je zeker dat het belang groot genoeg is.

Er blijkt ook een “Meldpunt misstanden uitkeringen” te zijn op Facebook:
https://www.facebook.com/groups/177207305762866/?hc_location=stream
e-mail :misstandenuitkeringen@gmail.com
twitter via @Meldpunt MMU

Landelijk: https://www.facebook.com/MeldpuntMisstandenUitkeringen

Oproep aan wethouder

Onzinnige verplichting; Stop slavernij en vernedering.

Het is nu in korte tijd al de derde keer dat ik met mensen in contact kom die door ontslag gedwongen aankloppen bij de Sociale Dienst. Het eerste wat deze menden hoorden is : wil je een bijstandsuitkering, moet je je morgenvroeg melden bij de MTB

Deze mensen laten mij weten dat ze zich gekleineerd voelen, gedwongen om zinloos werk te doen dat totaal niet aansluit bij wat ze kunnen en willen. Men ervaart het als slavenarbeid en je kunt niet weigeren want dan krijg je geen bijstand. En wie betaalt dan je huur?

Ik vind het schandalig en het moet onmiddellijk ophouden. Het heeft niets te maken met maatwerk dat geldt in de participatiewet. Een persoonlijk plan, passend bij de persoon en zijn/haar omstandigheden.

Beste wethouder, beste André, doe hier wat aan. Zeg tegen de ambtenaren van de sociale dienst dat de participatiewet niet bedoeld is om burgers te kleineren laat staan om burgers te pesten. Dit wantrouwen vanuit de sociale dienst is volkomen misplaatst.

Huup Peters,

Lid Samen uit de Armoede

Studietoeslag Participatiewet

gemeente Maastricht

Vanaf 1 januari 2015 kan een belanghebbende op grond van de Participatiewet het college verzoeken hem in aanmerking te laten komen voor een studietoeslag. In een verordening en uitvoeringsbesluit zijn daartoe nadere criteria geformuleerd. Het Rijk heeft voor de uitvoering van de toeslag en voor de uitgaven voor de jaren 2015 t/m 2018 aan het gemeentefonds middelen toegevoegd.

Omdat de raad hier het budgetrecht toekomt wordt in deze nota voorgesteld die middelen te bestemmen voor het dekken van de uitvoeringskosten en uitgaven studietoeslag voor de jaren 2015 t/m 2018.

De studietoeslag  varieert van € 200,– tot € 340,– per maand.

Het gaat hierbij om belanghebbenden met een arbeidsbeperking die een studie volgen waardoor aanspraak bestaat op Wsf 2000 of WTOS.

De toeslag moet worden gezien als een vorm van compensatie voor het niet of onvoldoende kunnen genereren van inkomsten uit arbeid.

Omdat de toeslag gedurende de studie en dus over een aantal jaren verstrekt zal worden en het aantal ontvangers na het eerste jaar nog verder zal toenemen, is sprake van toenemende kosten en werkzaamheden. Het Rijk heeft met oog op die bekostiging een ingroei-model toegepast.

Vanaf 2015 worden voor uitvoering en voor betaling van de studietoeslag middelen aan het gemeentefonds toegevoegd die oplopen van € 57.000,– in 2015 tot € 344.000,– in 2018. Voor de hoogte van de bedragen is gekeken naar de ervaringscijfers van het UWV met de huidige studietoeslag. Of het voor de gemeente toereikende budgetten zijn zal moeten worden afgewacht. De Studietoeslag blijft ook voor de gemeente immers een open eindregeling. Voldoet een aanvrager aan de voorwaarden dan moet een toeslag worden toegekend.

Declaratieregelingen gemeente

Maastricht

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan activiteiten. Ook mensen met een minimuminkomen.

Heeft u een minimuminkomen? En wilt u meedoen aan activiteiten? Bij de gemeente kunt u een vergoeding aanvragen voor sociaal-culturele activiteiten. Deze regeling heet declaratieregeling I.

Voorbeelden van kosten die vergoed worden:

 • contributie van een sportvereniging of toneelgezelschap
 • een abonnement
 • toegangskaartjes
 • lidmaatschap van de bibliotheek

De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 100 per jaar. Elk ander gezinslid (uw partner en kinderen jonger dan  jaar) krijgt maximaal € 50 per jaar vergoed.

De gemeente heeft voor inwoners met een minimuminkomen een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen.

Heeft u een minimuminkomen en heeft u schoolgaande kinderen? U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de schoolkosten. Deze regeling heet declaratieregeling II.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? U krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor de peuterspeelzaal. De tegemoetkoming is maximaal € 240 per kind voor maximaal 3 dagdelen per week. De peuterspeelzaal mag niet aangesloten zijn bij STEPS.

Gaat uw kind naar de basisschool? U krijgt een tegemoetkoming van maximaal € 50 per kind per kalenderjaar.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? En is uw kind jonger dan 18 jaar? U krijgt maximaal € 220 per kind per kalenderjaar vergoed. Deze vergoeding is bijvoorbeeld voor een werkweek of schoolkamp, de ouderbijdrage, excursies, een schooltas, sportkleding of schoolmaterialen. Schoolboeken en reiskosten worden niet vergoed.

De gemeente Maastricht heeft besloten om iedereen met een minimuminkomen een tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering te geven. Deze tegemoetkoming is € 100 per volwassen verzekerde per kalenderjaar. Sluit u een aanvullende verzekering af die minder kost dan € 100 per jaar? Dan ontvangt u de vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten.

Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van IZA Cura Zuid-Limburg of VGZ. En ontvangt u een uitkering van de Sociale Dienst? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch.

Deze tegemoetkoming geldt niet alleen voor mensen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van IZA Cura Zuid-Limburg of VGZ. Het geldt ook voor mensen die ergens anders een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

De aanvraag voor de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2014 kunt u indienen tot en met 31 december 2015.

Declaratie 1:
Declaratie 2:
Tegemoetkoming ziektekosten:
En extra uitleg evt. bijzondere bijstand: