VAN ONDEROP

Maastricht

Op deze pagina willen we aandacht geven aan initiatieven in Maastricht.

SchuldHulpMaatje – Afdeling Maastricht

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn.

Wilt u iets betekenen voor een ander? Meld u aan als vrijwilliger bij het SchuldHulpMaatjesproject. Hier begeleidt u mensen die het overzicht over hun financiën kwijt zijn, in een schuldsaneringstraject zitten of die hierin terecht dreigen te komen.

Wat doet een schuldhulpmaatje?

Een ‘maatje’ loopt mee met degene die hij/zij krijgt toegewezen, is luisterend oor, houdt de agenda in de gaten, helpt met het orde brengen van de administratie, maar bijvoorbeeld ook met budgetteren of het inschakelen van de juiste instanties. Kortom, een schulpdhulpmaatje brengt orde in een chaotische situatie, is steun en toeverlaat en kan aanvullend werken op het werk van een professional. De praktijk wijst uit dat mensen hierdoor veel sneller in staat zijn om hun schulden weg te werken. In Maastricht zijn 28 schuldhulpmaatjes actief, die begeleid worden door twee coördinatoren.

Gratis cursus

Maatjes krijgen een gratis driedaagse cursus en kunnen terugvallen op plaatselijke coördinatoren. Voor de organisatie brengt deze cursus kosten met zich mee. Daarom vragen wij van vrijwilligers dat zij zich minimaal één jaar aan het project verbinden. Ook mag u zelf niet in een schuldensituatie zitten en moet u een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen (wordt vergoed).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Maastricht: Harrie Lamers (telefoon 06 15 33 69 41) of Leon Backhuis (telefoon 06 28 27 64 45). Kijk ook op www.schuldhulpmaatje.nl.

De speelgoedbank.

Deze bank heeft als doel het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. De speelgoedbank is er voor iedereen die op of onder bijstandsniveau moet rondkomen en door financiële problemen niet in staat is om goed speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. De kinderen mogen 1 x per maand 2 stuks speelgoed en 1 boek uitzoeken (van 0 t/m 15 jaar).

Adres is Sproetepad 20 (‘oude’ bibliotheek Malpertuis). Ook is er een speelinloop en speel-o-theek gevestigd op deze locatie (alleen voor Maastricht West).

Folder Speelgoedbank

Stichting de gouwe doet directe hulp

op het gebied van kleding en

voeding (www.gouwe.net)

Stichting De Gouwe is een door vrijwilligers geleide organisatie.

 We willen Maastrichtenaren, die het economisch moeilijk hebben, een hart onder de riem steken middels het (op aanvraag ) doneren van producten zoals voeding en kleding.

 Onze hulp betreft huishoudens die (nog) niet of niet meer in aanmerking komen voor de reguliere voedselbank.

 Levensmiddelen kopen we bij de lokale middenstand in. Kleding genereren we op basis van inzameling.

 De Gouwe is voor wat betreft haar financiële middelen afhankelijk van lokale fondsen, acties zoals het Glaze Benefiethoes Mestreech en giften van andere organisaties en particulieren.

 Huishoudens kunnen zelfstandig voor meer voedsel en kledinghulp in aanmerking komen door zich aan te melden als inzamelpunt voor gebruikt textiel.

Zie: hoe kom ik voor meerdere pakketten in aanmerking?

Naaicursus in ruil voor glazenwassen

In Wittevrouwenveld is het Werkhuis geopend. Een plek waar vakmensen met en zonder diploma van elkaar – en aan anderen – iets kunnen leren. In de school aan de President Rooseveltlaan 213zijn vijf werkplaatsen: een afdeling houtbewerking, een textielkamer, een multimediaruimte, een teken- en schilderlokaal en een naaiatelier annex kledingwinkel. Gebruikmaken van een van de werkplaatsen kost in principe niets.

Burgertop 1 november: M200

Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid en zorg op de korte en de lange termijn. Hoe kunnen we samen vorm geven aan gezondheid en zorg in Maastricht? De burgertop brengt een dialoog tot stand tussen verschillende burgers uit verschillende wijken met verschillende zorgen en ideeen over gezondheid en zorg. Op die manier probeert de top bij te dragen aan gemeenschapsvorming, aan verkleining van de kloof tussen burgers en politiek en aan herstel van vertrouwen in elkaar.  Het is een manier om creatieve ideeën van burgers over gezondheid en zorg bij elkaar te brengen zodat beleidsmaker, zorgorganisaties en burgers zelf daar mee aan de slag kunnen.Iedereen kan meedoen aan de ideeënbus van 28 mei tot 20 oktober. De meest genoemde  worden meegenomen in de burgertop op 1 november 2014. Voor de burgertop worden 200 mensen via loting uitgenodigd.

De M200 is een initiatief van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de GGD Zuid Limburg en de gemeente Maastricht.

Contact

Maastricht200@gmail.com

http://www.maastricht200.nl/index.html

MINIBIEB

In het Trefcentrum in Oostermaas bestaat sinds eind maart een MINIBIEB. Als je een boek wilt lezen, neem je het mee. Als je het uit heb, zet je het weer terug. Of je zet er een ander boek voor in de plaats. Je hoeft geen lid te worden, niets te registreren en er zijn geen uitleentermijnen.

LETS kring oftewel een Lokale munt: het Lepke

Al vele jaren geleden kende Maastricht een Mats of LETS kring. Mensen die probeerden dingen die ze voor elkaar deden in een bepaalde waarde uit te drukken. Bijvoorbeeld als je voor iemand anders de tuin onderhield of de ramen lapte en daar waren 4 uur mee gemoeid, kon je iemand anders uit de LETSkring voor jou bijvoorbeeld 4 uur de administratie of boekhouding laten doen. Diensten voor diensten ruilen. Dit initiatief is helaas ter ziele gegaan. Toch zijn er nu mensen die dit idee nieuw leven in willen blazen. In de nieuwe opzet van de WMO wil men ook steeds meer gebruik maken van de kracht die in mensen zelf zit. En als er ook nog bedrijven zouden gaan meedoen zou je voor het verrichten van diensten ook concrete spullen kunnen kopen. Men denkt aan het introduceren van een soort lokale munt. In plaats van de Preuvelap de sociale lap. Zeg maar het Lepke. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we deze hier publiceren.  In Heerlen bestaat nog een Matskring:

(http://parksjtad.transitiontowns.nl/lokale-goederen-en-diensten-ruilsysteem-in-parksjtad/)

ruilen

Het Maastrichts MINIMA overleg

kortweg MMO, is een platform van verschillende organisaties die in de Maastrichtse samenleving zich verantwoordelijk voelen voor de bestrijding van armoede in Maastricht. Zij voeren onderling overleg hoe het gemeentelijk beleid kan leiden tot betere leef omstandig- heden van mensen in armoede situaties. Via inspraak en overleggen met de lokale politiek probeert men het beleid te beïnvloeden. Hierbij zijn aangesloten: stichting Vluchtelingenwerk Limburg afd. Maastricht, ANBO afd. Maastricht, Leger des Heils, Platform Gehandicaptenbeleid Maasticht, Raad voor Uitkeringsgerechtigden, Senior Advies Commissie, Vincentiusvereniging Maastricht, WAO-WIA groep Maastricht & Heuvelland, FNV- LOKAAL Maastricht, Juridisch Loket, Humanitas Maastricht, Stichting de Pijler, Schoon Schip, Opvanghuis Impuls, Trajekt.

Kijk op Armoede

De kijk op armoede en op armen is heel belangrijk voor het algemene klimaat in de samenleving. Het bepaalt ook de inhoud van het sociaal beleid en de wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd. Bij armoedebestrijding wordt vaak uitsluitend naar de overheid gekeken en naar mensen met een laag inkomen. Armoede en sociale uitsluiting zijn echter geen eigenschappen van mensen, maar kenmerken van samenlevingen. Het zijn verschijnselen die samenhangen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen die spanningen en oneffenheden oproepen in de samenleving. Deze heeft daar nog geen passend antwoord op gevonden. Mensen met een (te) laag inkomen staan voor de vraag: hoe kunnen wij (blijven) meedoen in de samenleving? De samenleving als geheel staat voor de vraag die daaraan vooraf gaat: hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen meetellen en reële mogelijkheden hebben om mee te doen?

Armoede en sociale uitsluiting

Armoede en sociale uitsluiting zijn problemen die niet los gedacht kunnen worden van de wijze waarop de samenleving is georganiseerd. Het aanpakken van deze problemen gaat iedereen in de samenleving aan, ook burgers en organisaties die weinig van armoede afweten, die denken dat zij er niets mee te maken hebben, die er mogelijk ook niets mee te maken willen hebben. Het zijn juist deze mensen en deze organisaties die de houdingen en verhoudingen in de samenleving het meeste bepalen en door hun dagelijks denken en doen de speelruimte bepalen die mensen met weinig geld krijgen om mee te doen, erbij te horen. De samenleving hoort zo te zijn dat armoede niet voorkomt en dat geen (groepen) mensen gedwongen worden tot een tweederangs burgerschap. Dat geldt voor het land als geheel. Het geldt evenzeer voor het samenleven in iedere afzonderlijke gemeente.

Armoede vrije gemeenschap

Maar de gemeenschap van Maastricht is daarmee nog niet armoedevrij. In een armoedevrije gemeenschap is ook geen sociale uitsluiting. Daar tellen mensen mee zoals ze zijn en hebben ze mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Om naast inkomensgebrek ook sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkómen is de inzet nodig van maatschappelijke organisaties en groepen van burgers. Alleen een gemeenschap die dat voor elkaar krijgt, mag zichzelf een armoedevrije gemeente/gemeenschap noemen. Dat doel kan alleen stapje voor stapje in onderling samenspel en met inzet van veel burgers, organisaties en instellingen worden bereikt.

Samen maken we Maastricht!

Bedrijven, organisaties en inwoners werken samen aan de ontwikkeling van Maastricht. Alleen in gezamenlijkheid lukt het om op termijn van Maastricht een armoedevrije samenleving te maken, een gemeente waarin alle mensen meetellen en meedoen. Maastricht Armoedevrij! Dat is de stip op de horizon. Een stip op de horizon zetten is één zaak. Deze stip echt bereiken is een andere zaak. Sommigen hebben die stip in het vizier en zijn enthousiast over de duidelijke en radicale doelstelling: Maastricht Armoedevrij! Anderen richten hun ogen op de vele stappen die nog gezet moeten worden om iets meer zicht te krijgen op het uiteindelijke doel. Ze zijn daarom iets voorzichtiger over de stip op de horizon. Maar uiteindelijk is iedereen het eens met het doel om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkómen. Iedereen kan een eigen concrete stap zetten in de richting van het uiteindelijke doel, die stip op de horizon: Maastricht armoedevrij!

Netwerk vorming: Lokale Sociale Agenda

Om te garanderen dat die stip op de horizon zichtbaar blijft en om te stimuleren dat door zo veel mogelijk organisaties en (groepen) burgers concrete stapjes en stappen worden gezet in de richting van het gestelde doel, willen we een netwerk vormen die we de “Lokale Sociale Agenda Maastricht” noemen. Dit netwerk organiseert jaarlijks een bijeenkomst om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten die men onderneemt om de gemeente op termijn armoedevrij te maken. Die concrete activiteiten worden jaarlijks kort omschreven en uitgewisseld.

basisdocumentMMOversie2

De Budgetkring

Zelf je (geld) problemen overwinnen, terwijl je er niet alleen voor staat, maakt je sterk. In Budgetkringen leer je met elkaar én van elkaar weer greep te krijgen op je budget. Je leert goed met geld omgaan en komt goed in je vel te zitten. Budgetkringen zijn geen praatgroepen. Het zijn doe-groepen, bedoeld voor persoonlijke actie.

De Budgetkring is een initiatief van Stichting LIFT te Maastricht en komt voort uit een promotieonderzoek naar leven met minder geld. Budgetkringen zijn bedoeld voor mensen die het met minder geld moeten doen. Of dit al dan niet een groot probleem is, doet er eigenlijk niet toe. Iedereen die worstelt met de vraag “hoe kan ik een leuk leven hebben met een smallere beurs?” heeft baat bij de Budgetkring.

In Maastricht zijn er in totaal 7 kringen van start gegaan met in totaal 51 deelnemers. De volgende organisaties hebben meegedaan: Trajekt Maatschappelijk Werk, Centrum In de Rooden Leeuw, The Masters, de Voedselbank, de Sociale Dienst, Vluchtelingenwerk Nederland, Bij Bosshardt (Leger des Heils),Het Vrouwenhuis.

 

Meer info op www.budgetkring.nl Of stuur een mail naar info@budgetkring.nl Meld je aan voor een kring in Maastricht via tel. nummer 043 3258683

 

Het Landhuis

Naamloos

Het Landhuis moet zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden. Dat heeft te maken met de kwaliteiten, dromen en daadkracht die de deelnemers meebrengen. In twee jaar tijd is er een wonderlijke dynamiek ontstaan van kernactiviteiten en de zoete inval. Er heeft zich een stads-community gevormd van mensen van allerlei slag. Het is dé open huiskamer van Maastricht geworden; voor ontmoeting en aktie. Het Landhuis geeft duurzaamheid een gezicht. Net daardoor is het een inspirerende omgeving geworden, voor mensen uit ons provinciestadje maar ook uit de regio. Mensen uit België, drie kilometer verderop, nemen ook graag deel aan het Landhuis gebeuren. Er zijn nu de regelmatige activiteiten zoals; het Repair Cafe, Timo a la carte, het Landhuis koor, koken en muziek en de gelegenheids activiteiten zoals; appel, peren en druiven-perserij, bier brouwerij, de pizza- en broodbakkerij, hout-kapperij en buitenvuur, onderhoudsklussen, tuinieren, administratie en organisatie. Het Landhuis draait niet alleen, het is een ontmoetings- en aktiviteiten plek geworden voor de medewerkers, waaronder ouderen en alleenstaanden maar er komen ook veel internationale studenten en aktie groepen. Naast een sociale ontmoetingsplek biedt het Landhuis ook een plek voor kunstenaars, burgerinitiatieven, bedrijven en organisaties die een grote of kleine bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Verder zijn er flexwerkplekken, trainingen, workshops, discussies, bedrijfsuitje, filmavonden, vergaderingen en presentaties. Momenteel bieden ze de volgende faciliteiten:

– Twee multifunctionele ruimten – Een vergaderruimte, kantoor – Grote goed geoutilleerde keuken – Workshopruimte – Buitenruimte met pizza oven

Het Landbouwbelang zelf is een woongemeenschap van kunstenaars, muzikanten, ontwerpers, cultuurmakers, programmeurs en meer creatieven. Afgelopen jaren heeft het zich bewezen als dé autonome vrijplaats van Maastricht met een volkskeuken, weggeef winkel,  en concertzaal. Er is een evenmenten hal bij van 60 x 20 meter, die dient als multi-functionele ruimte.

 

De Fietsbank

Zaterdag 14 juni heeft Ad Redmeier een Fietsbank geopend.  Vergelijk het met de Voedselbank. Vooral gericht op mensen onder de armoedegrens. Ad: “ Eten en drinken zijn de eerste levensbehoeften. Maar wat denk je van een fiets? Al is het maar om op school te komen. Maar: wie een fiets wil moet er wel iets voor doen. Zelf mee opknappen, helpen in de winkel.” De Fietsbank is geopend op dinsdag- woensdag- en donderdag van 10 tot 16 uur. Adres: Ermerikstraat 18 in Malperthuis.

 

2014-06-13-447

fietsbank_opening (Links wethouder Willems en naast hem Ad Redmeier)

fietsbank ( kranteartikel)

 

De LOCOtuin Maastricht

Een LOCOtuin is een lokale coproductie tuin, waarin deelnemers en tuinders samen werken aan lokaal, gezond en eerlijk voedsel. Weten wat je eet, samen betrokken zijn en zorgen voor de aarde.

www.locotuinen.nl

RESTO VAN HARTE

Stichting VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving. Om tal van redenen kan iemand de aansluiting missen en in een isolement raken. Vanuit de gedachte dat eten verbindt, biedt stichting VanHarte een kans om uit dit isolement te komen en de draad weer op te pakken. Samen koken en eten brengt mensen van verschillende achtergronden in contact met elkaar, met hun buurt en met hun eigen mogelijkheden. Zo vormen de keuken en aanschuiftafel van stichting VanHarte een plek waar mensen elkaar inspireren en nieuw perspectief ontstaat. Stichting VanHarte wil de energie aanboren die in buurten aanwezig is bij bewoners, professionals, bedrijven en vrijwilligers. Want zorgen dat niemand buiten de boot valt, is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Resto VanHarte, de sociale restaurantformule voor mensen met een kleine beurs, verhuist per 1 november van Trefcentrum Wittevrouwenveld naar een pand van Radar aan de Athoslaan 12 in de wijk Biesland. VanHarte serveert twee keer per week, op woensdag en vrijdag, een drie gangen maaltijd voor degenen die willen aanschuiven, waaronder mensen met een kleine beurs. De formule beoogt ook door mensen samen te laten dineren hen uit een sociaal isolement te halen.

http://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/maastricht