ANBI instelling

ANBI anbi

Weet waaraan u geeft…

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook de Stichting Samen Uit de Armoede staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Stichting Samen uit de Armoede aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/

De Stichting Samen Uit de Armoede voldoet aan deze eisen voor de ANBI status en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens.

Fiscaal nummer

De Stichting Samen Uit de Armoede heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder fiscaalnummer/RSIN 855274165

Contactgegevens

Stichting Samen Uit de Armoede

Telefoon: 06-57191763 (nr. Mik Hamers, voorzitter)

E-mail: info@samenuitdearmoede.nl

Website: www.samenuitdearmoede.nl

IBAN: Nog niet aanwezig, bij gebrek aan financiën. Het aanhouden van een rekening is pas zinvol als er financiën in zicht zijn. Een lege bankrekening aanhouden kost ook geld…

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63525410

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Samen Uit de Armoede bestaat uit vier personen.

Voorzitter: mevrouw Mik Hamers
Secretaris: dhr. Chris den Hamer
Penningmeester: mevrouw Estelle Eestermans
Bestuurslid: dhr. Dirk van Beek
Beloningsbeleid

Stichting Samen uit de Armoede is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Er worden dan ook geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs voor het uitoefenen van hun functie. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst en indien gesubsidieerd, reiskosten en andere gemaakte kosten vergoed.

Beleidsplan

Statutaire doelstelling:

de kwaliteit van het leven van mensen die in de armoede verkeren of daarin dreigen te komen en mensen met een uitkering, lokaal, nationaal en internationaal, te verbeteren en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het initiëren van processen, activiteiten en projecten die tot verbetering van de positie van de doelgroep leiden zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal cultureel; het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Het bestuur heeft deze doelstelling uitgewerkt in een beleidsplan 2016-2018. Op basis van deze plannen worden gelden geworven via subsidies, deelnemersbijdragen, fondsen, donaties en andere baten.

Het financiële beleid is gericht op sluitende exploitatie- en projectbegrotingen.

Het bestuur van de Stichting Samen uit de Armoede spreekt nadrukkelijk uit in 2016 meer aandacht te besteden aan de Toekomst Agenda Sociaal Domein Maastricht en Heuvelland en de daarop gebaseerde actieplannen rondom armoede, en zal hier haar activiteiten op in zetten / af stemmen. Het doorontwikkelen van de organisatie en het betrekken van ervaringsdeskundigen en mensen met talenten.

Activiteiten en projecten (uit beleidsplan 2016-2018

Op 10 thema’s (lokale sociale agenda) willen we meer vrijwilligers/ervaringsdeskundigen werven.

We willen met alle ervaringen, expertise ontwikkelen hoe direct betrokkenen omgaan met verschillende aspecten van armoede. Deze ervaringsgegevens willen we inbrengen in alle mogelijke gesprekken over beleid en uitvoering op het terrein van armoede. We willen werken aan het maken van folders/rapporten om de expertise breed bespreekbaar en toepasbaar te maken. We willen alle ongeveer 60 bestaande initiatieven op het terrein van armoede leren kennen, ervaringen uitwisselen, samenwerking bespreken en waar mogelijk gezamenlijke presentaties en acties voorbereiden.

We willen op de verschillende thema’s bijeenkomsten organiseren met burgers in wat wij noemen stadspleidooien. Door dit in verschillende buurten te doen willen we banden ontwikkelen met buurtnetwerken, sociale wijkteams en andere actoren rondom armoede. Deze contacten, vormen van samenwerking kunnen leiden tot duurzame armoede rapporteurs.

We willen kennis/ inzichten over oorzaken en oplossingen van armoede openbaar maken. Bewustwording ontwikkelen over veranderingen in het sociale domein. Op basis van deze bewustwording willen we een beweging voor veranderingen tot stand brengen. Zoals de idee van een basisinkomen, de ontwikkeling van een lokale munt. Zelfsturende netwerkorganisaties met sociale doelen. Regelarme en zelfs regelvrije inkomensondersteuning.

We willen concrete projecten/coöperaties oprichten/ondersteunen die los van het bestaande systeem een nieuwe richting inslaan naar een solidaire, sociale samenleving, waarin iedereen op basis van zijn/haar talenten meetelt. Concreet voor 2016 willen we ons actief vrijwilligersbestand uit laten groeien naar 20 actief betrokkenen.

We willen concreet op basis van ons beleidsplan zoveel mogelijk bevriende organisaties bereid vinden SUDA als gezamenlijk platform te accepteren die een coördinerende/aanjagende/initierende rol gaat vervullen in het actueel houden van een lokale sociale agenda en deze op alle mogelijke vormen en momenten in te brengen in het debat over armoedebeleid en uitvoering.

Allereerst het bij elkaar halen van de organisaties die vroeger het Maastrichts Minima Overleg (MMO) steunden met de vraag zich nu aan te sluiten bij het nieuwe platform SUDA. Na totstandkoming van dit nieuwe platform zal er tenminste 4 x per jaar bij elkaar gekomen worden om de ontwikkelingen van de sociale agenda en elkaars ervaringen, te bespreken.

Een tweede activiteit is het bij elkaar halen van alle organisaties/initiatieven op het terrein van armoede ( zie Oppluslijst). Kennismaking met elkaar, waar wenselijk activiteiten bundelen met als doel gezamenlijke invloed op de lokale sociale agenda te hebben op basis van ervaringsdeskundigheid in de verschillende initiatieven.

Derde activiteit. Op basis van de resultaten uit deze overleggen het gezamenlijk vormgeven van de lokale sociale agenda. Het actualiseren van de lokale agenda en verwerken van ervaringen. In dit kader is regelmatig overleg met armoede rapporteurs van belang. Suda doet het secretariaat en de agenda. Waar afgesproken wordt gezorgd voor persberichten, gezamenlijke folders, communicatie via de website.

Financiële gegevens

Begroting 2016

Organisatie- / exploitatiekosten

Huisvestingskosten

Coördinatiekosten

Activiteitenkosten

Projectkosten

Deskundigheidsbevordering

Magazine Inzicht

Totaal

Financiering 2016

Gemeente Maastricht

Deelnemersbijdrage

Fondsen

Project subsidies

Projectkosten

Advertenties

Donaties

Totaal